محمد نوری زاد: فاجعه در راه است

Published October 22, 2012 by free shabnamm adadzadeh

او در اين نامه که در وبسايت شخصی اش منتشر شد، با اشاره به شرايط بحرانی کشور آورده است: پيشنهاد می کنم آقايان يک يا علي‌ای بگويند و آشکارا بر اين سخن متحد شوند. که: آقا جان، همه ی ما برای آن حق مسلم، هم شعار داده ايم و هم هزينه کرده ايم. هزينه‌اش را اگرريخته ايم دور، فدای سرتان. شعاری هم اگرسرداده ايم پس می گيريم. با همان قوت وانرژی. مثلا فرياد برمی آوريم: انرژی هسته‌ای خسته ايم خسته ايم. شما خودت را وامدار آن شعارها مدان. جام زهر را هم شريکی سرمی کشيم. مردانه همه ی ما می آييم وسط. می گوييم همه ی ما در برآمدن اين ضايعات پشت در پشت سهيم بوده ايم. همه ی ما که وسط باشيم، هم جام زهر، و هم تبعات بعدي‌اش سرشکن می شود ميان ما که هزاران نفريم و شما که يک نفريد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: