عجب شیادانی بر ما حکومت می کنند!

Published June 11, 2012 by free shabnamm adadzadeh
بررسی حقوقی و قضایی متهمان پرونده فساد اختلاس ۳هزار میلیاردی٬ و رو شدن دست بسیاری از مقامات برجسته نظام در تنها همین یک فقره فساد٬ نشان می دهد که بعد از ۳۰ سال ممارست و بهره گیری از احکام و آموزه های اسلام (شیعی)٬ هنوز موفق نشدیم یک نظام نمونه دینی به جهان معرفی کنیم.
اگر نخواهیم بگوییم که اسلام همین هست و ظرفیت اسلام بیشتر از این نیست٬ باید بگوییم که عجب شیادانی بر ما حکومت می کنند که ضمن استثمار جامعه٬ هرگونه مخالفت و انتقادی را هم در حکم مخالفت با اسلام و نماینده خدا بر روی زمین تعبیر می کنند تا بدین‌وسیله فریاد اعتراضمان را به سکوت کشانند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: