مراسم خاکسپاری با امام مقوایی!

Published June 2, 2012 by free shabnamm adadzadeh
پس از بازسازی مراسم ورد به ایران با امام مقوایی٬ حالا در آستانه ۱۴ خرداد٬  نوبت مراسم خاکسپاری با امام مقوایی رسیده است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: