چه خوش باشد که بعد از انتظاری // به امیدی رسد امیدواری *** از آن خ وشتر از آن بهتر نباشد // دمی که می رسد یاری به یاری

Published May 19, 2012 by free shabnamm adadzadeh

به امید آزادی تمام عزیزان در بند

چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری – از آن خوشتر ا ز آن بهتر نباشد دمی که می رسد یاری به یاری.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: