خودمقدس پنداریِ پیشانی سوخته‌ها!

Published May 9, 2012 by free shabnamm adadzadeh

  جای مهر نعل اسبی
این تصویر سمبل مبارک بودن جای مهر نعل اسبی بر پیشانی است که گفته می شود برای راهیابی فرد به مجلس و یا سایر پست های حکومتی دیگر خوش شانسی مب آورد. یادآور می شود که این «پیشانیِ سوخته»٬ حکمِ نشانِ حکومتی را داشته و طرح هر گونه کاریکاتور از چهره فرد٬ به اَیّ نحو کان٬ در حکم توهین به مقدسات بوده و طراح هتاک در دادگاه اسلامی به ۲۵ ضربه شلاق در ملاء عام محکوم خواهد شد.
 بر همین اساس٬ اخیرن محمود شکرایه کاریکاتوریست اراکی به اتهام طراحی کاریکاتوری از نماینده اراک در مجلس، به تحمل ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: