بمان بختگان (درباره خشک شدن درياچه بختگان)

Published May 3, 2012 by free shabnamm adadzadeh
برای درشتنمایی٬ بر روی تصویر کلیک نمائید؛ عكس: خبرگزاری مهر

چه کسی فکرش را می‌کرد که روزی با موتور و پاترول بشود به دل بختگان زد. این دریاچه باز هم خشک شد. سرنوشتی که در انتظار دیگر دریاچه‌های ایرانی هم هست. آن هم به خاطر سدهایی که دائم بر سر راه رودهای مختلف سبز می‌شوند!
درياچه بختگان بازهم خشك شد. ديگر خشك شدن اين درياچه با آغاز فصل گرما تازگي ندارد؛ چراكه وقتی سدهای متعدد روی رودهای تغذیه کننده دریاچه زده می شود چه انتظاری می توان داشت؟ اين درحالي است كه بختگان فرصت مناسبي به شمار میرود كه در حوز ههای مختلفی نظير «گردشگری طبيعت» برای مردم منطقه سودمند باشد اما مسئولین مملکت نتنها اين فرصت را از بين برده‌اند بلكه برای مردم منطقه هم انواع و اقسام بيماريها را به ارمغان آورده‌اند. اما بهتر است این پشت میز نشینان مسئول فراموش نكنند که هميشه در بروی یک پاشنه نميچرخد؛ روزی طبيعت انتقام خود را می‌گیرد و در آن روز تر و خشک با هم می سوزند!

پینوشت:

« این هم مطلبی در همین رابطه: تالاب ها و دریاچه های ایران خشک می شوند؟ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: