مجلس بد٬ بد می کند!

Published March 31, 2012 by free shabnamm adadzadeh

تصویری از یک پیام  پارچه نویسی شده “امام دوران طلایی” به امت همیشه در صحنه

+

بیچاره ملت٬ که اگر مجلسشان خوب باشد خوب می کند و اگر بد باشد بد می کندشان!
نتیجه هم برای ملت توفیری ندارد در هر صورت٬ روزگارشان به فناست!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: