پیشرفت علمی ایران و حمایت از تولیدات داخلی؛ اندکی برای خاطر مردم!

Published March 20, 2012 by free shabnamm adadzadeh
تکنولوژی ساخت هواپیماهای مسافربری که از تکنولوژی ساخت ماهواره و سفینه فضایی که بیشتر تحت تحریم است بالاتر نیست که! مسئولین مملکت لطفن در این سال حمایت از تولیدات ملی٬ توجه اندکی هم به این امر مبذول دارند تا ما هی نگران عزیزانمان در سفرهای هوایی داخلی نباشیم. لطفن بگذارین یک ذره طعم شیرین پیشرفت های خیره کننده کشور را مردم هم بچشند و آن را از نزدیک لمس کنند. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: