فس فس معیار خوبی نیست!

Published March 18, 2012 by free shabnamm adadzadeh
عاشق اختراع کردن بود. چیزها را جور دیگر می دید، از یک چیز ساده که همه می دیدند، ایده هایی می گرفت، چیزهایی می ساخت که شاخ در می آوردی. آخرین اختراع اش را از دئودورانت اش الهام گرفته بود. دیده اید وقتی دئودورانت تمام شده، هنوز هم فس فس می کند؟ در واقع فس فس معیار خوبی نیست برای فهمیدن اینکه باید یکی جدید بخرید یا نه. اما مثلن اگر دستتان را جلوی اش بگیرید، می فهمین هواست که می خورد بهش یا چیز دیگر. به نظرش آمد، نفس کشیدن آدم ها هم همین طور است. همین که دمی می آید و بازدمی که نشد دلیل زنده بودن. باید یک چیزی باشد که نشان دهد این دم و بازدم یک زنده واقعی است یا دم و بازدم یک مرده زنده نما.
 خلاصه، با آن نبوغ منحصر به فردش یک آینه ساخت. آینه را که می گرفتی جلوی دهان هر کس، اگر بخار می کرد، یعنی این یک زنده واقعی است. اگر که نه، آینه مکدر نمیشد، خب یعنی، این فقط یک زنده نماست. روزها پرسه می زد توی شهر، توی کافه ها، سینماها، کتابفروشی ها، دانشگاه ها، گل فروشی ها، فاضلاب ها حتا، توی محله های بدنام، همه جا. دنبال آدم های زنده بود. باید گفت، کم بودند. خیلی کم. اما، همان تعداد کم را آرام آرام جمع کرد دور هم. با هم بحث می کردند. فیلم می دیدند. شعر می خواندند. خوشحال بود که زنده ها را دور هم جمع کرده است. درشان آورده از میان خیل زنده نماها در این میان، یک چیز برایش عجیب بود. از وقتی این جمع زنده ها را راه انداخته بود، یک اختراع هم نکرده بود. یک ایده هم ندیده بود. برای او این بسیار عجیب بود. برای او که هفته ای یک اختراع می کرد، این خیلی خیلی عجیب بود. توی آزمایشگاه اش نشسته بود. آینه را از جیبش در آورد. گرفت جلوی دهانش. چشمانش را بست و عمیق نفس کشید. آینه را روبروی چشم های هنوز بسته اش گرفت. کم کم که بازشان کرد، خودش را دید، واضح و شفاف.

داستانکی از یکی از دوستان حلقه ادب و هنر٬ وحیدتیلکی.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: