دوست داشتی سال نو کدوم طرف دیوار بودی؟

Published March 13, 2012 by free shabnamm adadzadeh

به انتظار عادت نکرده ایم…. تنها روزها می گذرند، روزهایی که ما این طرف میله های زندان انتطار می کشیم و او آن طرف میله ها برای ما دعا می کند… به راستی چه کسی زندانی است؟

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: