اینها را خوب بشناسید٬ اگر می‌خواهید دچار فرجامی شوم نگردید!

Published March 10, 2012 by free shabnamm adadzadeh

“زندگانی بشر هولناک است و هنوز بی معنی، چنان که یک دلقک فرجامی شوم برای او فراهم تواند کرد”.

” نیچه، چنین گفت زرتشت”


*

و اما بعد،

————————
جای این دلقک هر چیزی می توان گذاشت٬ که حماقتش او را دلقک‌نما گرداند. گاهی یک سیاستمدار٬ دلقکی می شود تا فرجامی شوم برای انسان‌ها و زندگی شان به “ارمغان” آورد. آیا دلقک‌های زمانتان را می شناسید؟ بشناسیدشان٬ اگر می‌خواهید دچار فرجامی شوم نگردید.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: