[داستانک] هرچی آقا، هر چی، ما تخمه مون رو می خوریم با چایی زغالی، فیلمم می بینیم…

Published March 8, 2012 by free shabnamm adadzadeh

یه روز وحید تیلکی تعریف می کرد:
ما بضی شبا با هوشنگمون می شینیم برنامه های علمی تخیلی نیگا میکنیم. تخمه مخمه م که به راهه. چایی ام روی منقل. اصن وضمون هم تخیلی مخیلی میشه. دیشب یاروئه می گف دانشمند مانشمندا رفتن تو کره مریخ یخ یافتن. بعد توی یخه یه مشت موجودات نیم سلولی و تک سلولی و اینا یافتن. ورداشتن اینارو آوردن زمین و روش در حال آزمایش و بررسی ان!!! عاقا ما اومدیم مزه بیریزیم، یکی از نوتای شوما رو اونجا ارائه کردیم. که هوشنگی، سیزده بدر بریم مریخ فقط ماس موسیر و چیپس و فلان لازمه! یخ داره خودش…
آقا اینو که گفتیم، هوشنگمون به فضای خالی بین ما و خودش خیره شد، کم کم این فضای خالی رو با پوس تخمه می انباشت. یهو بمون گف، به نظرت اون نیم سلولیا که آوردنشون رو زمین، می فهمین الان رو زمین ان؟ می فهمن دارن روشون آزمایش ترتیب میدن؟ بش گفتیم، هوشنگی! از کوجا بودونیم ما! نیستیم که نیم سلولی…
هوشنگی یه نیگاهی به قد و بالای ما کرد و گفت، یه چند میلیونی سلول می بینم توت. اون بدبخت نیم سلولی آخه از کوجا باس بفهمه؟! اصن فهم داره اون؟! ما رو میگی؟! اصن سکوت اختیار کرده و توجهمون رو به پوس تخمه ها معطوف نموده بودیم.
هوشنگمون گف، بیگیر. گفتیم چیو هوشنگی؟ گف فرضو، فرض بیگیر که باشن یه موجوداتی چندصد میلیارد سلولی. لاقربتا، از کوجا ملوم ما رو نبرده باشن تو سیاره شون رومون مشغول ترتیب آزمایش نباشن؟
 آقا ما رو میگی، پتو رو کشیدیم تا رو شیکم مون، یه نیگاه به سقف کردیم، اصن ترس ورمون داش به مولا، ینی دارن رومون آزمایش می کنن؟ نیگامون می کنن؟! لاقربتا، یا حضرت سلیمان، یا خالد نبی…
هوشنگمون گف، آخه مای چن میلیون سلولی، که نمی فهمیم اون یاروی چن میلیارد سلولی رو که، دهنش سرویس. تخمه به دست گف: من اصن مشکوکم، به همین برکت!
بعد رو کرد به سقف و گف، ولی بی خیال حاجی، ما تخمه مون رو می خوریم، با چاییِ زغالی، اصن میشینیم فیلمم می بینیم، حالا ترومن شو، ترومن نشو، فالسمن شو، فالسمن نشو، هرچی آقا، هر چی، ما تخمه مون رو می خوریم با چایی زغالی، فیلمم می بینیم…

* و اما بعد،
———————— *
یک خانه پر از کتاب سودی نکند
درسی نبود هر آنچه در سینه بود…

بعلی فرزندان! گول کتاب ها را نخورید، تخمه بخورید!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: