آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکنند!

Published January 22, 2012 by free shabnamm adadzadeh

لابد در جریان هستید: سکه میلیونی شد٬ دلار آمریکا دوهزار تومان، و ریال هم دیگر دوزار نمی ارزد!

*

و اما بعد،

————————
*
خدا رحمت کند امام راحل را که فرمود: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند؛ نقطه٬ سر خط.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: