کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا: ترور دانشمندان هسته ای ایران «فوق العادهست» و سایر دانشمندان هسته ای بدانند که «دیگر امن نیستند»!

Published January 13, 2012 by free shabnamm adadzadeh
در ویدئوی کوتاه زیر ریک سانتورم (Rick Santorum) در واکنش به خبر ترور دانشمند هسته ای ایران٬ از عبارت «فوق العاده‌ست» استفاده کرده و اضافه می کند سایر دانشمندان هسته ای بدانند که دیگر «امن نیستند»!
بنظر می رسد اگر ایشان موفق به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گردند٬ به احتمال زیاد سیاست تروریسم دولتی در صدر لیست امورات وزارت خارجه ایشان قرار خواهد گرفت.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: