دلار ۱۸۰۰ تومانی از اثرات خنده زیاد است!

Published January 2, 2012 by free shabnamm adadzadeh
با امضای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحریم شد، در حالی که مقامات مسئول ایرانی معتقدند تحریم بانک مرکزی بر اقتصاد ایران اثرگذار نخواهد بود و با واکنش‌های هوشمندانه ایران، کار ادامه خواهد یافت.


*

و اما بعد،

————————
*
قیمت دلار دارد به مرز ۱۸۰۰ تومان می رسد؛ این در حالیست که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی٬ همچنان دارد می خندد. بی شک خنده های این آدم برای ایران هزینه های فراوانی را بهمراه خواهد آورد. انگاری یکی هم در این مملکت پیدا نمی شود به این آدم تشَّری بزند و بگوید:

نیشتو ببند که با این واکنش‌های هوشمندانت زیادی ریال رو در جهان شرمنده کردی!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: